Privacy clausule

Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens, meegedeeld door de betrokkene zelf of rechtmatig ontvangen door MenT Associates, kunnen worden verwerkt met het oog op het beheer van het klanten- en/of kandidatenbestand, voor een globaal overzicht van het cliënteel, en het beheer van de commerciële relatie met klanten en tussenpersonen. MenT Associates, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Grote Steenweg 651, is verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Om een optimale service te verlenen in verband met de hogergenoemde doeleinden, kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan ondernemingen-klanten en/of aan personen die ermee in verbinding staan, uiteraard steeds binnen de wettelijke en reglementaire grenzen.

Gegevensverwerking met het oog op direct marketing

Alle gegevens die door de gebruikers van deze site ingegeven worden of worden gemaild naar info@ment.be, kunnen door ons verwerkt en gebruikt worden voor interne doeleinden, of om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van vacatures vanuit ons kantoor, of om de gebruiker te informeren over jobaanbiedingen van derden waarvan wordt aangenomen dat deze de gebruiker kunnen interesseren. Te dien einde mogen wij deze persoonsgegevens op uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker ook aan derden overmaken.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd.

De gebruiker die dat wenst, kan op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de verwerking die wij hebben aangelegd. Het volstaat een e-mail te versturen naar ons email adres info@ment.be met duidelijke vermelding van naam en email adres, om de schrapping te bekomen.

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld.

Recht op toegang, rechtzetting en verzet

De betrokken persoon kan kennis nemen van zijn gegevens, ze laten rechtzetten en zich kosteloos verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dient hij een gedateerde en ondertekende aanvraag te sturen naar MenT Associates, Grote Steenweg 651, 2600 Antwerpen of naar info@ment.be. Hij kan er ook meer informatie bekomen.